miércoles, 26 de julio de 2017

COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GV

STOP DESAHUCIOS EUSKADI INSTA AL GV A NO RETRASAR MAS EL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE VIVIENDA, AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDAS PUBLICAS DE ALQUILER, TOMAR MEDIDAS PARA FRENAR EL AUMENTO DE PRECIO DE LOS ALQUILERES, Y ACABAR CON LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

 

STOP DESAHUCIOS EUSKADI consideramos positivo que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO envíe3.410 cartas a demandantes de vivienda inscritos enETXEBIDE en aplicación de la Ley de Vivienda aprobada en junio de 2.015, pero no entendemos que se haya esperado año y medio cuando la inscripción en ETXEBIDEexige declarar los miembros de la unidad familiar y los ingresos anuales. 

En cualquier caso, sorprende que tan pocas familias cumplan los requisitos, incluso sin considerar la maniobra del GV, justo el año anterior a la aprobación de la ley (2014), de dar de baja en el registro deETXEBIDE a 48.061 inscritos, mediante edictos y sin comunicación individual, actuación cuestionada por tribunales y ARARTEKO. Según el OVV (Observatorio Vasco de Vivienda) la mitad de los demandantes de alquiler dados de baja desconocían este hecho y las consecuencias, dado que perdían su antigüedad para cumplir el requisito de cuatro años previsto en la disposición transitoria cuarta de la ley.  

Es inadmisible, además, que el GV este retrasando el desarrollo de la ley cuando actualmente hay 44.000 solicitantes de alquiler inscritos en ETXEBIDE, y de ellos 29.000 están percibiendo una prestación de 250 euros mensuales, una cuantía que sustituye al derecho a una vivienda y es totalmente insuficiente en un mercado libre de alquileres cuyos precios se están disparando.

Han transcurrido ya seis de los nueve meses de plazo que el PV dio alDEPARTAMENTO DE VIVIENDApara que debatiese con las organizaciones sociales elREGLAMENTO DEL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA y la prestación económica sustitutoria. Hasta ahora no se ha hecho nada, a pesar de que el gobierno tiene las propuestas de STOP DESAHUCIOS EUSKADI desde febrero. Mientras tanto, crecen los desahucios, especialmente en viviendas de alquiler, sin que las administraciones públicas garanticen para los colectivos vulnerables una alternativa habitacional, violando así gravemente un derecho fundamental de las personas, tal y como acaba de sentenciar la ONU en su Dictamen de junio.

La vivienda es un derecho fundamental de la personas y es necesario que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA, mas allá de la propaganda, se enfrente a la actual emergencia habitacional y tenga en cuenta a los colectivos que día a día tenemos que enfrentarnos a sus consecuencias.

27 de julio de 2017

 

KOMUNIKABIDEEI ZUZENDUTAKO OHARRA

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAK EUSKO JAURLARITZARI DEI EGITEN DIO BEHARREZKOAK DIREN ARAUDI BERRIAK GEHIAGO EZ ATZERATZEKO. ETXEBIZITZA LEGEAREN GARAPENA, ALOKAIRURAKO ETXEBIZITZA PUBLIKOEN PARKEA HANDITZEA, ALOKAIRUEN PREZIOEN IGOERA KONTROLATZEKO NEURRIAK HARTZEA ETA ORDEZKO ETXEBIZITZARIK GABEKO ETXEGABETZEAK AMAITZEA LORTZEKO ARAUDIA EMAN BEHAR DA ATZERAPEN GEHIAGO GABE.

EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMAN baikortzat jotzen dugu EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILAK, 2015ean onartutako Etxebizitza Legea aplikatze aldera, ETXEBIDE programan izena emanda ekatzaileak diren kideei 3.410 gutun bidali izana. Hala ere ez dugu ulertzen zergatik itxaron den urte eta erdi horretarako, batez ereETXEBIDE-n izena emateko unitate familiarreko kideak eta urteko sarrerak deklaratzea beharrezkoa denean.

Dena den, beharrezko baldintzak horren familia gutxik betetzeak bere arrazoi du. Izan ere eusko jaurlaritzak, legea onartu baino urtebete lehenago (2014), ETXEBIDE-ko 48.061 kideri harpidetza kendu zien legezko abisuaz, banakako komunikaziorik gabe. Jokabide hau kolokan jarri dute bai tribunales bai ARARTEKOberak ere, besteak beste.Euskal etxebizitza Behatokiaren arabera eskatzaileen erdiak ez zekien harpidetza galdu zuenik, ez eta horren ondorioz legeak laugarren xedapen iragankorrean baldintza bezala eskatzen duen lau urteko itxaronaldian zuten antzinatasuna galtzen zutenik.

Onartezina da Eusko jaurlaritza legearen garapena atzerarzen aritzea, ETXEBIDEbertan 44.000 eskatzaile daudenean, horietatik 29.000 250 euroko laguntza jasotzen ari direlarik. Laguntza horrek etxebizitzarako eskubide subjektiboa ordezkatzen duela suposatzen da, alokairuen gorakada jasaten ari den merkatu pribatuan hileko 250 eurorekin ezer gutxi egin dezakezun arren.

EUSKO JAURLARITZAK 9 hilabeteko epea eman zionETXEBIZITZA SAILARI elkarte sozialekin ETXEBIZITZAESKUBIDERAKO ARAUDIA eta hau ordezkatzeko prestazio ekonomikoa eztabaidatzeko. 9 horietatik 6 hilabete pasa dira eta ez da ezer egin, jaurlaritzakEUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMARENproposamena otsailetik dituen arren. Bien bitartean etxegabetzeak areagotzen ari dira, alokairuko etxeetan batez ere. Egoera horren aurrean administrazio publikoak ez dira ordezko etxebizitza ziurtatzen ari kolektibo babesgabeei, horien funtsezko eskubide bat bortxatuz, NBE-k bere ekaineko ebazpenean dioen bezala.

Etxebizitza eskubidea funtsezko ekubide bat da eta behar-beharrezkoa daETXEBIZITZA SAILAK, propagandatik haratago, esku artean dugun bizitoki faltaren larrialdiari aurre egitea. Horretarako oinarrizkoa da egunerokoan larrialdi horren ondorioekin lan egiten dugun kolektibook

lunes, 10 de julio de 2017

COMUNICADO DICTAMEN ONU VIOLACION DERECHOS HUMANOS DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN ADIERAZPENA ALOKAIRUA EZIN ORDAINTZEAGATIK ETA ORDEZKO BIZITOKIRIK GABE ETXEGABETUAK IZAN DIRENEN INGURUAN
NBE-K ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN NAZIOARTEKO HITZARMENAREN BORTSAKETATZAT JO DU ORDEZKO BIZITOKIRIK EZ DUEN KOLEKTIBO BABESGABEAREN ETXEGABETZEA, ETA ETORKIZUNEAN ANTZEKORIK GERTA EZ DADIN NEURRIAK HARTZEKO BETEBEHARRA GOGORARAZI DU
NAZIO BATUEN ERAKUNDEKO ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN KOMITEAREN ebazpena publiko egin berri da; 2017ko ekainaren 20an data duena. Bertan, Mohamed Ben Djazia Bourmouz, Naouel Bellili eta bere adin txikiko bi semeen etxegabetzeaz aritzen da. Horren arabera, alokairu pribatuko etxebizitza batetik egindako etxegabetze hori, ``kanporatuek ordezko bizitoki bat eskura zutenaren baieztapena izan gabe, HORIEK BEHAR BEZALAKO BIZITOKI BATERAKO DUTEN ESKUBIDEAREN BORTSAKETA DA´´.
Bere TXOSTENEAN, NBE-ek sei hilabeteko epea ematen dio Estatu espainiarrari pertsona etxegabetuei ordezko etxebizitza bat eman diezaien; ume, zahar edo bestelako pertsona babesgabak dauden kasuetan bereziki. Era berean, etxegabetze prozesuetan epaileak bere erabakiaren ondorioak kontuan izan behar ditzan neurri legegile edo administratiboak har ditzan zein epaile eta zerbitzu sozialen arteko koordinazio arazoak konpon daitezen ere sei hilabete horiek izango ditu.
NBE-ren EBAZPENAK, alokairuko etxebizitza publiko zein pribatu denei eragiten dienak, larrialdiko neurriak hartzera behartzen du. Hau justu orain, ETXEGABETZEAK STOP-etik Euskadin ematen ari den alokairuko etxegabetzeen gorakada kezkagarria salatzen ari garenean, gertatu da. Aurtengo 326 etxegabetzeetatik 217 izan dira alokairua ez ordaintzeagatik. Lehenbailehen erreformatu beharra dago LAU-n (hiriko errentamenduen legea) bertan adierazten den ``etxegabetze express´´ delakoa, horrek errentaren ordainketa oztopatu baino ez baitu egiten. Bestetik alokairu sozialeko etxebizitzak behar dira, gaur egun iha existitzen ez direnak; ehun etxebizitzatik bat baino ez baita halakoa. Egoera honen ondorio da etxebizitza kopuru handien jabeak espekulazioan aritzea, eta fenomeno hau gero eta zabalduagoa izatea.
EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP-etik Eusko Jaurlaritzari, otsailean etxebizitzaren inguruko gure proposamenak jada aurkeztu genizkionak, neurri azkar eta eraginkorrak har ditzan eskatzen diogu ordezko bizitokirik gabekoen etxebizitzarik egon ez dadin. Eta orokorrean, etxebizitza duin baterako oinarrizko giza eskubidea berma dadila eskatzen diogu.
COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
LA ONU ACABA DE CONSIDERAR VIOLACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EL DESAHUCIO DE UN COLECTIVO VULNERABLE POR IMPAGO DE ALQUILER POR NO EXISTIR PREVIAMENTE UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL, Y RECUERDA LA OBLIGACION DE PREVENIR VIOLACIONES SIMILARES EN EL FUTURO
Se acaba de hacer público el DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS, de fecha 20 de junio de 2017, resolviendo que el desalojo de Mohamed Ben Djazia Bourmouz y Naouel Bellili, y sus dos hijos menores, de una vivienda de alquiler privado, “sin que existiera una confirmación de la disponibilidad de vivienda alternativa, CONSTITUYE UNA VIOLACION DEL DERECHO DE LOS AUTORES A UNA VIVIENDA ADECUADA”.
En su DICTAMEN la ONU da un plazo de seis meses para que en el estado español se proporcione a las personas desalojadas una vivienda alternativa, especialmente si hay personas mayores, niños, u otras personas vulnerables, se adopten medidas legislativas o administrativas para que en los procesos de desalojo de inquilinos el juez deba considerar las consecuencias, y se resuelvan los problemas de coordinación entre los jueces y los servicios sociales.
EL DICTAMEN de la ONU, referido a todas las viviendas de alquiler, públicas o privadas, obliga a tomar medidas urgentes, justamente ahora, cuando STOP DESAHUCIOS acabamos de denunciar el alarmante aumento de los desahucios por impago de alquileres en Euskadi, 217 de los 326 en el primer trimestre de este año. Con carácter prioritario hay que reformar el llamado “desahucio express” previsto en la LAU, que solo permite discutir el pago de la renta, y aumentar el parque de viviendas de alquiler social, actualmente insignificante, sólo una vivienda social de cada cien. Esta situación es responsable de la creciente especulación de los alquileres por los grandes tenedores de vivienda.
STOP DESAHUCIOS EUSKADI exigimos al GV, al que ya presentamos nuestras propuestas sobre la vivienda por escrito en febrero, que tome medidas urgentes y efectivas para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, y especialmente para que se garantice el derecho humano fundamental a una vivienda digna. 

viernes, 7 de julio de 2017

EL ESTADO ESPAÑOL COMETE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON CADA DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

viernes, 23 de junio de 2017

CONCENTRACIÓN EL MIERCOLES 28 JUNIO, 11 HORAS, JUZGADOS DE VITORIA-GASTEIZ


CESAREA Y BARTOLOME, JUBILADOS DE 68 Y 72 AÑOS, AVALISTAS DE UN PRESTAMO DE SU HIJA, DEFENDERAN SU VIVIENDA HABITUAL EL PROXIMO MIERCOLES EN LOS JUZGADOS DE VITORIA-GASTEIZ

El pasado 17 de mayo os enviamos una ¡ALERTA¡, porque a instancias de Kutxabank se iba a subastar por el juzgado la vivienda habitual de dos jubilados avalistas.  Esta denuncia, la realizada ante las instituciones, y la demanda interpuesta por los abogados que colaboran con Stop Desahucios Euskadi, ha cristalizado ahora en una decisión judicial sin precedentes,SUSPENDIENDO LA SUBASTA Y ACORDANDO UNA VISTA ORAL EN EL JUZGADO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA 28.
POR ESO OS HACEMOS UN LLAMAMIENTO A CONCENTRARNOS ESE DIA, DELANTE DE LOS JUZGADOS DE GASTEIZ, A LAS 11 HORAS, PARA DENUNCIAR LOS ABUSOS BANCARIOS, RECLAMAR QUE NO SE EMBARGUE LA VIVIENDA HABITUAL DE LOS AVALISTAS, Y APOYAR A LOS PADRES DE MARIA.
Cesárea y Bartolomé, jubilados de 68 y 72 años, avalaron en 2008 con su vivienda habitual 48.000 euros del préstamo solicitado por su hija María para adquirir una lonja y poner una tienda de comestibles. Jamás pensaron que pudieran perder su vivienda de protección oficial por este aval, y mucho menos que KUTXABANK pusiera en el préstamo que el valor de tasación de su vivienda a efectos de subasta era de 69.626 euros, en lugar de los 254.800 fijado por el Servicio Vasco de Tasaciones. Su hija María, separada y con dos hijos, no pudo mantener la tienda. El banco se ha quedado con la lonja por el 50% de su valor, y ahora estaba prevista la subasta de la vivienda deCesárea y Bartolomé, el hogar en la que tuvieron a su primer hijo hace treinta y siete años.
NO PODEMOS PERMITIR QUE KUTXABANK SE QUEDE CON ESTA VIVIENDA PAGADA A LO LARGO DE MUCHOS AÑOS DE ESFUERZO Y SACRIFICIO.
El pasado 7 de marzo nos concentramos frente a los Juzgados de Gasteiz para denunciar el incumplimiento de las decisiones judiciales europeas en materia de cláusulas abusivas y desahucios, y el día 25 de mayo lo hicimos en Donostia para arropar la demanda de seis familias que han perdido su vivienda y tienen una deuda con los bancos de por vida. EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, DÍA 28, A LAS 11, OS PEDIMOS VUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD PARA IMPEDIR UNA INJUSTICIA Y CONSEGUIR QUE CESÁREA Y BARTOLOMÉ NO PIERDAN SU VIVIENDA Y NO SE QUEDEN EN LA CALLE. 

-- MIERCOLES 28 JUNIO, 11 HORAS, JUZGADOS DE VITORIA-GASTEIZvideo

viernes, 16 de junio de 2017

DECLARACION DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI ANTE EL INCREMENTO ESPECTACULAR DE LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDA POR ALQUILER Y LA DISMINUCION DE LOS LANZAMIENTOS DE VIVIENDAS POR EJECUCIONES HIPOTECARIAS

LA COMBINACION EXPLOSIVA DE UNA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS RESTRICTIVA Y UN INSUFICIENTE PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL ESTAN PROVOCANDO UNA NUEVA BURBUJA ESPECULATIVA Y UN AUMENTO INACEPTABLE DE LOS DESAHUCIOS

Según el Informe del CGPJ: EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMICA EN LOS ORGANOS JUDICIALES, 328 personas o familias han sido desahuciadas el primer trimestre de este año en Euskadi. Dos de cada tres de esos desahucios en viviendas de alquiler. Un 24% más que el primer trimestre del año pasado.
Los DESAHUCIOS POR EJECUCIÓN HIPOTECARIA DESCIENDEN, por la acción de las PAHs, combinando la movilización social, la intermediación institucional, y la denuncia de cláusulas abusivas, ante los Juzgados y el Tribunal de Justicia Europeo, para anular y archivar o suspender las demandas de los bancos.
Pero los DESAHUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER AUMENTAN, debido a que la ultima reforma de la LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS posibilita el DESAHUCIO EXPRESS, sin que haya ninguna salvaguardia para personas o colectivos en exclusión social, a menudo con menores involucrados, de tal forma que los GRANDES TENEDORES DE VIVIENDAS DE ALQUILER (BANCOS, FONDOS DE INVERSION, SOCIMIS y otros) desahucian sin miramientos, con el objetivo de subir los precios y ESPECULAR con un bien de primera necesidad como es la vivienda.   
La combinación explosiva de una LAU RESTRICTIVA y un INSUFICIENTE PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL, en Euskadi tan sólo 1 de cada 100 viviendas es social, frente a 19 en Francia o 21 en Reino Unido, esta provocando una nueva BURBUJA ESPECULATIVA,esta vez en el mercado de viviendas de alquiler. Euskadi ha tenido el record del precio mas alto por metro cuadrado durante la burbuja inmobiliaria y bate actualmente los precios de alquiler, once euros por metro cuadrado, un 33% mas caros que en el resto del estado.
             EL DRAMA SOCIAL DE NO  PODER ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA PARA MILES DE FAMILIAS Y JÓVENES, que llevan años en las listas de espera de ETXEBIDE, tiene un precio: LOS DESAHUCIOS DIARIOS DE PERSONAS QUE NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER 
            GOBIERNO VASCO y demás instituciones tienen que  REACCIONAR: las viviendas vacías de los bancos, fondos de inversión, y grandes tenedores de vivienda, deben ir al alquiler social, las viviendas VPO en venta deben ir al alquiler social, hay que intervenir para frenar el aumento del precio de los alquileres, hay que reformar la LAU, hay que impedir la especulación y regular los pisos turísticos, hay que actuar, tal y como contempla nuestro DECALOGO DE MEDIDAS BASICAS CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, no desahuciando a colectivos vulnerables de su vivienda habitual sin proporcionarles una alternativa habitacional.

lunes, 22 de mayo de 2017

POR LA DEFENSA DE LAS FAMILIAS DESAHUCIADAS DE SUS VIVIENDAS HABITUALES Y QUE ARRASTRAN DEUDAS DE POR VIDA


Beraien etxeetatik kaleratu eta zorra arrastaka daramaten familien eskubideen defentsagatik


PAH – KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS EUSKADI herri plataformak, maiatzaren 25ean, osteguna, goizeko 11:15etan Donostiako Auzitegian burutuko den kontzentrazio eta prentsaurrekora agertzeko deialdia zabaldu du.


 Kanpaina berria hastera goaz Euskal Herriko Auzitegietan demanda berriak aurkeztuz. Kaltetutako sei famili dira oraingoan, lau Gipuzkoan eta bi Araban. Hauek  beraien etxeetatik kaleratuak izan ziren exekuzio prozeduraren aurka inolako defentsarik gabe gauzatuz.

Abusuzko klausulatan oinarritutako hipoteka exekuzioak izan dira hauek, hala nola, behar baino lehenagoko epemuga klausula; honen bidez, kuota bat ez ordaintzearengatik, bankuak etxebizitza familiarra enkantean adjudikatzeko aukera du; edo %17,25eko neurrigabeko berandutze interesa, %20ra iritsi izanda. Gainera, abusuzko klausuletan oinarritutako zorraren kalkulua egiterakoan, bankuak etxebizitza tasazio balorearen %50ean adjudikatzen zuten. Baina familia hauen kalbarioa ez da hemen bukatzen; gaur egun zorraren kalkulua abusu bankariotan oinarritzeagatik,  beraien soldatak bahitzen dituzte.

Familia horiek ez zuten juizio justu bai izan, hori da salatzen duguna, baita gaur egun dena galdu ondotik hauengan eramaten ari diren bahiturak lehuntzea ere.

Herritar mobilizazioa, PAH eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari esker, momentu hauetan famili hauek defendatzeko erremintak ditugu.  Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiar Estatuari bertako familien babesa eskatzen dio, kontsumitzaileen babesa arautegian oinarrituz.

Kontzentrazioan kaltetuak, PAH EUSKADI-ko abokatu laguntzaileak, ordezkari politiko, instituzional, sindikatu  eta Kaleratzeen kontrako elkarteak egongo dira.

BAI AHAL DUGU.

Campaña por la defensa de las familias desahuciadas de sus viviendas habituales y que arrastran deudas de por vida 


Las plataformas ciudadanas PAH- Kaleratzeak STOP DESAHUCIOS de EUSKADI convocamos una rueda de prensa con concentración este próximo jueves 25 de mayo a las 11.15 h. en los Juzgados de Donostia-San Sebastián 

Iniciamos una nueva campaña con interposición de demandas en los Juzgados del País Vasco. En este primer momento arrancamos con seis familias afectadas, cuatro en Gipuzkoa y dos en Álava que fueron desahuciadas de sus casas a través de procedimientos de ejecución hipotecaria sin defensa ni oposición alguna. Ejecuciones hipotecarias sustentadas en cláusulas abusivas, como lo es, la del Vencimiento Anticipado, que permitía llegar a adjudicarse el banco en subasta, la vivienda familiar, con el impago de una sola cuota;  o como cláusulas sobre intereses de demora desorbitados del 17,25 % e incluso del más del 20%, mientras que, tras cálculos de deudas sustentados en cláusulas abusivas, las entidades se adjudicaban las viviendas por el cincuenta por ciento del valor de tasación. El calvario de estas familias no acaba ahí, sino que incluso hoy en día las entidades les siguen embargando sus salarios por deudas calculadas sobre la base del abuso bancario.
Estas familias no tuvieron un juicio justo, y es lo que venimos a denunciar, a la vez que a tratar de paliar que los embargos hacia a ellas continúen tras haberlo perdido todo.  
Gracias a la movilización ciudadana, a las PAHs,  y a que el más Alto Tribunal, el Tribunal de Justicia Europeo, que se encuentra fuera de nuestras fronteras y que exige al Estado español una protección a las familias españolas basada en normativa europea de protección de consumidores, disponemos por ello en estos momentos de herramientas para defender a estas familias.
Estarán presentes en la concentración  los afectados, los abogadores colaboradores de las PAHs de Euskadi, representantes de las instituciones, y partidos, sindicatos y asociaciones adheridas a nuestro DECÁLOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS.
SÍ SE PUEDE. 

martes, 16 de mayo de 2017

COMUNICADO STOP DESAHUCIOS EUSKADI Contra IBERDROLA POR FRAUDE 20 millones € Y liderazgo oligopolio eléctrico responsable POBREZA energética

IBERDROLA MANIPULA LAS TARIFAS ELÉCTRICAS ESTAFANDO A LA SOCIEDAD MIENTRAS LIDERA EL OLIGOPOLIO ELÉCTRICO RESPONSABLE DEL GRAVE DRAMA DE LA POBREZA ENERGÉTICA 

Las plataformas ciudadanas KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS de EUSKADI DENUNCIAMOS a IBERDROLA, empresa multinacional vasca que, como las demás grandes corporaciones, cotiza un ridículo 6% por los beneficios empresariales  (frente a una media del 15% de las pequeñas empresas). Unos beneficios de 2.752 millones de euros en 2013 de los cuales 20 millones fueron conseguidos manipulando tarifas en plena ola de frío. Una práctica habitual que revela la complicidad de los gobiernos de turno con los consejos de administración de estas empresas en las que los altos cargos del sector público pasan al privado mediante el sistema de puertas giratorias ocasionando un gran perjuicio a la sociedad civil que parece no comprender el verdadero drama de estos hechos criminales.

ES UN ESCÁNDALO que millones de personas en el Estado (250.000 en Euskadi) estén sufriendo la pobreza energética y el corte de suministros básicos por no poder hacer frente al pago de las facturas, mientras que las noticias evidencian la actuación criminal de estas empresas energéticas a quienes la sociedad y las instituciones tenemos la obligación de exigir RESPONSABILIDADES.

ES INACEPTABLE que el 75% de las AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (AES) que pagan los ayuntamientos vascos se destinen a pagar la factura energética y no se obligue a este OLIGOPOLIO a aplicar una tarifa reducida a su costo para familias socialmente vulnerables y se les prohíba cortar los suministros básicos.
Estas reivindicaciones, recogidas en el DECÁLOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, que las PAHs de Euskadi venimos defendiendo, y que son una de las 5 de la PAH ESTATAL, presentada en el Congreso de los Diputados, son una emergencia social; la prohibición legal del corte de suministros básicos a familias vulnerables y que su deuda acumulada las asuman las empresas suministradoras.

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil y a todas sus organizaciones a rebelarse contra esta situación, exigiendo medidas drásticas que pongan fin a este robo descarado que pagamos todas y que tanto daño causan.

SÍ SE PUEDE.

sábado, 15 de abril de 2017

EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES APRUEBAN HOY MARTES LA MOCION DE KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS

SIN NINGUN VOTO EN CONTRA, Y CON LA ABSTENCION DE PSE-EE Y PNV, EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES HA APROBADO HOY CON AMPLIA MAYORÍA UNA MOCION PARA DAR A CONOCER A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DEL TERRITORIO HISTORICO, Y A TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA PROVINCIA, QUE EL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS BANCARIAS, AL QUE SE HAN ADHERIDO VOLUNTARIAMENTE LA PRACTICA TOTALIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS, PREVEE EXPRESAMENTE LA MORATORIA DURANTE CINCO AÑOS DEL PRESTAMO HIPOTECARIO PAGANDO EXCLUSIVAMENTE EL EURIBOR MAS UN 0,25%.

ESTA MORATORIA ES DE OBLIGATORIA APLICACION POR LOS BANCOS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE VULNERABILIDAD QUE NORMALMENTE SON LAS MISMAS QUE ESTAN ACUDIENDO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS A SOLICITAR LA AYUDA PUBLICA PARA PAGAR LA CUOTA MENSUAL HIPOTECARIA. LOS BANCOS SE ESTAN APROVECHANDO DE FONDOS PUBLICOS EN LUGAR DE INFORMAR POR ESCRITO A LAS FAMILIAS VULNERABLES SU DERECHO A SOLICITAR UNA MORATORIA DE SU PRESTAMO HIPOTECARIO.

UNA MOCION SIMILAR EN CUANTO A SU CONTENIDO FUE APROBADA EN FEBRERO POR UNANIMIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. EN ESTE CASO PSE-EE Y PNV HAN PRESENTADO ENMIENDAS SUSTITUTORIAS QUE LEJOS DEL OBJETIVO DE LA MOCION SE REMITIAN A KONTSUMOBIDE Y AL GOBIERNO VASCO DEJANDO AL MARGEN LOS AYUNTAMIENTOS DEL TERRITORIO HISTORICO QUE SON QUIENES TRAMITAN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DE LAS HIPOTECAS Y QUIENES TIENEN QUE INFORMAR DE LA EXISTENCIA DEL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS BANCARIAS. 

SE ADJUNTA LA MOCION APROBADA. 

KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS AGRADECEMOS A TODOS LOS GRUPOS JUNTEROS QUE HAN APOYADO NUESTRA MOCION Y ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS JUNTEROS DE BILDU, PODEMOS E IRABASI QUE LA HAN PRESENTADO Y DEFENDIDO. 

IZENBURUA / TÍTULO: Moción sobre el Conocimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias por las personas afectadas por hipotecas en el Territorio Histórico de Álava
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 El R.D.L 6/2012 del 9 de marzo de MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS, modificado por la LEY 1/2013 del 14 de mayo y por el R.D.L 1/2015 de 27 de febrero, Código de Buenas Prácticas Bancarias, al que pueden adherirse todas las entidades financieras, establece, aunque con muchas restricciones, medidas de restructuración de sus deudas que les permitan no caer en demora y poder sufrir un procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Una de las medidas para reestructurar la DEUDA consiste en ofrecer al deudor un periodo de CARENCIA por 5 años en el que éste pagaría una cuota reducida, dado que, durante el citado periodo, únicamente se abonarían intereses calculados sobre el Euribor más 0,25%, lo que en la práctica supone una cuota, para préstamos entre 180.000 y 220.000 euros, del orden de 30 y 50 euros al mes. 
Esta cuota resultante permitiría a los afectados un notable desahogo económico durante ese periodo de cinco años, y a la vez daría a la familia la oportunidad de disponer de un periodo de tiempo en el que se pudiera llegar a producir un cambio a mejor de las circunstancias económicas que sufren en la actualidad. 
Hemos de indicar, de especial modo, que el Código De Buenas Prácticas Bancarias al que hacemos referencia, establece en su articulado LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO DE INFORMAR AL CLIENTE de la existencia del citado Código, y de la posibilidad de poder acogerse al mismo a las familias que reúnan los requisitos — tan pronto la entidad sepa y conozca de la existencia de dificultades de pago por el cliente, así como tan pronto como vea el retraso en el pago de una sola cuota.- No obstante lo anterior, las entidades adheridas no están ofreciendo esta información a sus clientes, aun sabiendo de las dificultades económicas de éstos para el pago de las cuotas, por lo que muchas de las personas con dificultad en el pago de sus préstamos hipotecarios, están acudiendo a los Servicios Municipales de los ayuntamientos a solicitar las Ayudas de Emergencia Social previstas para ayudar al pago de las hipotecas. 
MOZIOAREN EDUKIA / CONTENIDO DE LA MOCIÓN: 
Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a comunicar a los municipios del territorio histórico que den a conocer el CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS BANCARIAS, y la relación de entidades financieras adheridas, en concreto la posibilidad de reestructurar la deudas hipotecarias de personas sin recursos mediante un periodo de CARENCIA por 5 años en el que el deudor pagaría una cuota reducida, resultado de aplicar el Euribor más un 0,25%, lo que permitiría no caer en demora y finalmente en un procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a comunicar a los municipios del territorio histórico que, especialmente, se informe de la existencia. de dicha alternativa a personas y/o unidades convivenciales en situación de vulnerabilidad social, y que tengan en la actualidad préstamos hipotecarios sobre su vivienda habitual, y más concretamente a las personas perceptoras de prestaciones de Ayuda de Emergencia Social, así como a los solicitantes de la citada ayuda. Se deberán tener en cuenta las circunstancias económico familiares que les hacen merecedoras de las Prestaciones Sociales indicadas y que pudieran ser igualmente circunstancias suficientes para la aplicación al caso del Código de Buenas Prácticas. 
Las Juntas Generales de Álava instan a los ayuntamientos del territorio histórico a que, a las personas solicitantes de las Ayudas de Emergencia Social previstas para ayudar al pago de las hipotecas, les proporcionen el contacto de las organizaciones sociales que, como KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS, trabajan en defensa del derecho a una vivienda digna, a fin de garantizar el seguimiento de la correcta tramitación y aplicación del citado Código a las familias afectadas. 
Las Juntas Generales de Álava reclaman a las entidades financieras presentes en el territorio histórico, y adheridas al Código de Buenas Prácticas Bancarias, a que lo den a conocer a todas aquellas personas que tengan suscrito con su entidad un préstamo hipotecario garantizado con vivienda habitual, y a que lo propongan sin restricciones como alternativa a quienes tengan dificultades de pago, o tan pronto como vean el retraso en el pago de una sola cuota hipotecaria. 
5. Del presente acuerdo se dará traslado a todos los ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, así como a todas las entidades financieras que operen en el mismo. 
Nerea Martínez Cerrillo EH BILDU Batzarkidea
Kike Fernández de Pinedo  EH BILDU Bozeramailea 
Asela Ortiz de Murua PODEMOS Batzarkidea
Arantxa Abecia PODEMOS Bozeramailea 
José Damián García-Moreno Mixto-IRABAZI Bozeramailea

martes, 4 de abril de 2017

SUSPENSION DEFINITIVA DEL DESAHUCIO DE MARIA ANGELES EN ABETXUKOEn reunión mantenida hoy martes por KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS con la DIRECTORA DE ALOKABIDE, se nos ha comunicado, en nombre del DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO, la decisión de suspender definitivamente el desahucio de MARIA ANGELES, previsto para el próximo viernes siete de abril.
Esta decisión pone punto final a una lucha mantenida desde hace tres años, y confirma una nueva etapa en la que se  esta poniendo en marcha la vía de colaboración del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL y VIVIENDA con EUDEL para abordar situaciones previas al desahucio de viviendas gestionadas por la sociedad pública ALOKABIDE,encargada del alquiler protegido de vivienda y dependiente de dicho departamento.
Igualmente, podemos informar que se ha reconducido la situación de MARIA DOLORES, sus dos hijos menores y su madre tetrapléjica, a quien se ha revisado su renta de alquiler y se le ha dado una nueva oportunidad, en colaboración con los SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ, para hacer frente a una deuda generada por reducción drástica de sus ingresos al quedarse sin empleo.
KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS valoramos positivamente la actitud del DEPARTAMENTO DE VIVIENDA y manifestamos nuestra total disposición a participar con la administración para hacer efectivo el derecho fundamental de toda persona a disponer de una vivienda digna. En ese sentido, estamos a la espera de poder debatir con el Gobierno Vasco las aportaciones que hicimos por escrito en el mes de febrero, en relación al funcionamiento de Alokabide y del desarrollo de la Ley de Vivienda Vasca.
KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS agradecemos a todas las organizaciones y representantes públicos que nos han apoyado en esta lucha, especialmente a la ASOCIACION DE VECINOS DE ABECHUCO quien ayer mismo nos daba su apoyo para defender el derecho de MARIA ANGELES a seguir siendo vecina del barrio en la vivienda habitual en la que reside desde hace doce años.

viernes, 31 de marzo de 2017

ALOKABIDE DESAHUCIARÁ A MARIA ANGELES EL VIERNES 7 DE ABRILEL DIA 7 DE ABRIL GOBIERNO VASCO-ALOKABIDE DESAHUCIARÁ A MARIA ANGELES DE SU VIVIENDA HABITUAL SI NO LO IMPEDIMOS

Después de dos suspensiones, enero 2015 y julio 2016, el JUZGADO y ALOKABIDE han comunicado a MARIA ANGELES el DESAHUCIO DEFINITIVO de su vivienda habitual en ABETXUKO el próximo viernes 7 de abril a las 10 horas.

La vivienda de María Ángeles es propiedad del GOBIERNO VASCO, y la gestiona en alquiler ALOKABIDE. A María Ángeles la quieren desahuciar, después de diez años, en base a un INFORME DE ALOKABIDE que María Ángeles desconocía, que la acusa de problemas de convivencia en base a denuncias anónimas, y que vulnera totalmente el derecho que todas las personas tenemos a la PRESUNCION DE INOCENCIA Y AL DERECHO A LA DEFENSA.

María Ángeles ha luchado con uñas y dientes en los juzgados para defender su derecho a una vivienda digna, pero la Ley de Arrendamientos Urbanos, prevista para propietarios privados, no da ninguna oportunidad, a pesar de que  “El Tribunal Europeo de Derechos humanos ha estimado que la perdida de una vivienda es una de las mas graves lesiones del derecho al respeto al domicilio y que toda persona que corra el riesgo de ser victima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida (STJUE 10/9/2014)”.

ALOKABIDE es una EMPRESA 100% PUBLICA, presidida por el Gobierno Vasco, y ha desahuciado a mas de 200 familias en los dos últimos años, mas que los Bancos. Este mismo mes MARIA DOLORES, en paro, con dos hijos menores y su madre tetrapléjica, ha recibido CARTA DE ALOKABIDE amenazándola con llevarla a los tribunales si no paga íntegramente los meses de alquiler que debe por no tener ingresos, aunque en este caso Alokabide se ha comprometido a estudiarlo.

No podemos permitir los DESAHUCIOS, y tampoco que la Administración decida sobre el derecho fundamental a una vivienda digna sin justicia y sin fundamento, en base a escritos anónimos y sin sujeción a las normas administrativas.

La decisión arbitraria de NO PRÓRROGAR EL CONTRATO DE MARIA ANGELES ES UN DESAHUCIO, que cuestiona además la falta de transparencia en los criterios de rotación del parque publico de viviendas de alquiler.

Hacemos un llamamiento a la SOLIDARIDAD con Maria Angeles y con la lucha que mantenemos STOP DESAHUCIOS, y al GOBIERNO VASCO-ALOKABIDE, que ha declarado públicamente que va a evitar los desahucios por todos los medios a su alcance,  para le pedimos que revoque su decisión de desahuciar a MARÍA ÁNGELES y de una oportunidad al diálogo y al entendimiento.Abetxuko Herrian 2017´ko apirilaren 3an
AA.VV. “Uribenogales” A.E.

Ante el más que probable desalojo de nuestra vecina MARÍA ANGELES desde la AA.VV. “Uribenogales” de Abetxuko queremos manifestar:
Nuestro desconformidad con la decisión tomada desde ALOKABIDE- Gobierno Vasco, para no querer prorrogar el contrato de alquiler de la vivienda y proceder (como así entendemos) a un desahucio inminente este próximo VIERNES. Esta negativa, parece estar fundada en unas quejas contra MARI de hace unos años atrás. Nos consta que dicha vecina ha hecho frente contra esta medida y demás acusaciones en las instancias administrativas y judiciales pertinentes, además de haber presentado pruebas, escritos y firmas de vecinos del mismo Pueblo de Abetxuko que echan por tierra, la pesadilla que nuestra vecina está sufriendo.

Somos testigos de que MARI ha convivido con nosotros estos últimos 12 años a gusto e incluso organizado actividades comunitarias con el resto de sus vecinos/as. Por tanto, seguimos sin entender el porqué dejarla ahora en la calle, una vez que ella se encuentra perfectamente adaptada en Abetxuko (acaso, no es ese el último objetivo??). De llevarse a cabo tal desafortunada medida, no proporcionará a MARÍA ANGELES estabilidad de futuro alguna, que le garantice poder desarrollarse como persona integra, en esta cada vez más jodida realidad social, a la que debemos de hacer frente, mes a mes, mucha gente humilde…

Así pues, invitamos a mostrar nuestra solidaridad para con nuestra vecina y a protestar en la concentración legal que tendrá lugar este VIERNES a las 09:30h.frente a su casa, sita en la calle ARRIAGANA nº 3.

Bidegabekeriarenaurrean, aurpegiaemanbeharko!!!.
AA.VV. “Uribenogales”AuzuneElkartea.